Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

A jelen nyilatkozatban meghatározott szolgáltató, mint adatkezelő a www.vasarlas.selfiegep.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése által nyújtott szolgáltatások, illetve a Weboldalon keresztül történő termékértékesítés során természetes személyek adatait kezeli. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján készült.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Tebron 18 Betéti Társaság
Székhely: 5400 Ajka, Kele utca 10.
Adószám: 26493291-2-19
Weboldal megnevezése, címe: www.vasarlas.selfiegep.hu 
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.selfiegep.hu/adatvedelem

(továbbiakban: Adatkezelő)
Az Adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév: Tebron 18 Betéti Társaság
Székhely: 8400 Ajka, Kele utca 10.
Levelezési cím: 8400 Ajka, Kele utca 10.
E-mail: info@selfiegep.hu
Telefon: +36702460836

2. Fogalommeghatározások

Az Adatkezelő a jelen nyilatkozatban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletére - Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, a Rendelet angol nyelvű, rövidített elnevezése (GDPR) szerint hivatkozik.;

  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi Adatkezelési tájékoztató - 3 / 15 oldal kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Az adatkezelés JOGALAPJA

Az Adatkezelő azon általános jogalapokat, amelyek alapján az érintettek adatait kezeli az alábbiak szerint határozza meg:

Szerződés: a Weboldal látogatójának, illetve a vásárlók személyes adatainak kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b)).

Jogi kötelezettség teljesítése: egyes személyes adatok kezelése (elsősorban adózási, számviteli) jogszabályi kötelezettségek miatt kötelező, továbbá az Adatkezelőhöz érkezett esetleges hatósági, bírósági megkeresés is kötelezővé tehet az Adatkezelő számára adatkezelést (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont).

Hozzájárulás: az Adatkezelő minden esetben kifejezett hozzájárulást kér olyan adatok kezeléséhez, amelyek kizárólag a marketing célú tájékoztatásokkal (pl. hírlevelekkel, reklámokkal, promóciókkal) kapcsolatos kommunikációjához szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont).

Jogos érdek: meghatározott adatok kezelése az Adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez lehet szükséges kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4.AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

5. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az Adatkezelő a Weboldal látogatóinak, illetve az Adatkezelővel szerződő felhasználóknak, mint érintetteknek olyan személyes adatait kezeli, amelyek szükségesek a kapcsolatfelvételhez és kommunikációhoz, az Adatkezelő, mint szolgáltató kínálatára, akcióira vonatkozó tájékoztatás megadásához, valamint a Weboldal használatával bonyolított szerződések teljesítéséhez, és a szerződésekkel kapcsolatos egyéb jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez (pl. elállási jog, szavatossági igények). A Weboldal visszatérő látogatói számára lehetőség van egyes személyes adatok megadásával regisztrációra, de a Weboldal használatával szolgáltatás/termék megrendelésre regisztráció nélkül is mód van.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a Weboldalt felkereső természetes személy látogatóktól származhatnak. A szervezet nevében történő regisztráció, illetve megrendelés esetén a szervezet szavatol azért, hogy a  kapcsolattartóként megadott természetes személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához megfelelő jogalappal rendelkezik, valamint, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy adatainak rendelkezésre bocsátását megelőzően megfelelő tájékoztatást kapott adatai megadásával kapcsolatban és a jelen tájékoztató tartalmáról, továbbá a szervezet vállalja, hogy a kapcsolattartói adatokat naprakészen tartja.  

A jelen nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és/vagy adatkezelésekre, amelyek a Weboldalon hivatkozott esetleges egyéb honlapokon hirdető, vagy azokon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek szolgáltatásaihoz, promócióihoz vagy az általuk közzétett egyéb tartalmakhoz kapcsolódnak. Az ezekkel kapcsolatos adatkezelésekre a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. 

A személyes adatokat az Adatkezelő, illetve Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó, az Adatkezelő által meghatározott célból és tartalommal adatfeldolgozást végző személyek/szervezetek kezelik, de csupán addig, ameddig arra szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a szerződésből eredő igényérvényesítés, illetve az egyéb adatkezelési cél eléréséhez szükség van. A személyes adatok az Adatkezelő nyilvántartásaiból törlésre, vagy megfelelően anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. 

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén és/vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve az Adatkezelő IT rendszere elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a megadott személyes adatot a fentieket megelőzően is haladéktalanul törölni, ugyanakkor amennyiben ez a tárgyban megindított hatósági vagy bírósági eljárás miatt szükséges, a személyes adatokat a hatóság illetve bíróság által elrendelt időtartamra, vagy az eljárás lefolytatása időtartamára megőrizni. Amennyiben esetleg bíróság vagy hatóság erre jogerősen kötelezi, az Adatkezelő a személyes adat törlését a kötelezésben foglaltak szerint hajtja végre.

Az Adatkezelő részére megadott személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

5.1 WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és szolgáltatás nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal regisztrált felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
Az adatok megismerésére jogosultak: Adatkezelő és adatfeldolgozók.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre:Az adatkezelés konkrét célja:

Névazonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

Cégnév azonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

Címazonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

E-mailazonosítás, kapcsolattartás. 

Telefon azonosítás, kapcsolattartás. 

Regisztráció időpontja technikai információs művelet

IP címtechnikai információs művelet.

Az érintett személy az adatkezelési hozzájárulását a Weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

5.2 MEGRENDELÉS 

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, szerződéskötés és szerződés teljesítése. A megrendelést az Adtakezelő, mint szolgáltató csak akkor tudja teljesíteni, ha megadásra kerülnek a kapcsolattartási és számlázási adatok, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás, szerződéskötés és a szerződés teljesítéséhez.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a szerződés. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek felhasználói.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás, illetve a szerződés megszűnésekor történik meg azzal, hogy a számviteli bizonylatokban foglalt személyes és a számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történik meg. 

Az adatok megismerésére jogosultak: Adatkezelő és adatfeldolgozók. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre:Az adatkezelési adatok konkrét célja 

Név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

Cégnév azonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

Cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

E-mailazonosítás, kapcsolattartás. 

Telefon azonosítás, kapcsolattartás. 

Rendelt termék adatai a termék azonosítása.

Az érintett személy az adatkezelési hozzájárulását a Weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. 

 

5.3 SZÁMLÁZÁS

Az adatkezelés célja a megrendelt szolgáltatás/termék ellenértékéről számla kiállítása.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre: az Adatkezelő szolgáltatásait/termékértékesítését ellenérték fejében igénybe vevő felhasználók.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik.
A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak: Adatkezelő és adatfeldolgozók.
Az adatok tárolási módja: elektronikus. A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre:Az adatkezelési adatok konkrét célja

Névazonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

Cégnévazonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

Címazonosítás, kapcsolattartás, számlázás. 

E-mailazonosítás, kapcsolattartás. 

Telefon azonosítás, kapcsolattartás. 

Adószám / adóazonosítóa vevő azonosítása. 

Számlaadatok a számla azonosítása. 

Számlakiállítás időpontjatechnikai információs művelet.

Az érintett személy az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. 

 

6. SÜTIK (COOKIE-K)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A Weboldal látogatóinak számítógépére a Weboldal egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a Weboldal a látogatót tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre: a Weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az érintett hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatára az Adatkezelőnek, mint szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
Az érintett személynek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosult: Adatkezelő.
A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

7. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő gazdasági tevékenységéhez harmadik felek által nyújtott (pl. könyvelési, IT, banki, illetve szállítási) szolgáltatásokat vesz igénybe. Az Adatkezelőnek az egyes szolgáltatókkal létrejött szerződései alapján a személyes adatok meghatározott köre a szolgáltatás jellegéből kifolyóan ezen szolgáltatók részére adatkezelés céljából átadásra kerülhet, illetve hozzáférhetővé válik. Ezen adatkezelések az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött megállapodásban meghatározott célból és körben, valamint a megállapodásban meghatározott időtartamig történnek. 

Az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások és a szolgáltatók, akik az Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatban adatfeldolgozást végeznek:

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Across Média Kft. 

Székhely: 2000 Szentendre, Vörösgyűrű sétány 12. 

Telefon: +36 30 251 4039

E-mail: info@across.hu

Az érintett személyek által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. 

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a Weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok. 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a Weboldal működésének végéig, illetve a Weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. 

 

Számviteli szolgáltatások:

Név / cégnév:Perfect Opus Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8400 Ajka, Béke utca 8 2/8

Telefon: +36703250038

E-mail: artifex.mo@gmail.com

 

Szállítási szolgáltatások: 

Név / cégnév: PDS Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. ép.

Telefon: +36708662866

E-mail: ugyfelkozpont@pdshungary.hu

 

Pénzügyi szolgáltatások:

Név / cégnév: Magyar Bankholding Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.

Telefon: ...

E-mail: info@magyarbankholding.hu

 

Bizonyos harmadik féltől származó szolgáltatások, úgymint fizetési tranzakciók lebonyolítása során eljáró pénzügyi szolgáltatók saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek azon adatok tekintetében, amelyek a fizetési tranzakciók lebonyolításához szükségesek. Ezek tekintetében az érintettnek minden esetben szükséges e szolgáltató adatvédelmi irányelveit is megismernie és elfogadnia az általa indított tranzakció lebonyolításához.

 

8. ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK

Mindazon természetes személyt, akinek személyes adatát az Adatkezelő kezeli, mint érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megilletik a következő jogok: 

Előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (GDPR 13. cikk).

Hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz illetve meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (GDPR 15. cikk).

Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. cikk).

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adat gyűjtésére már nincs szükség, illetve a törlésre a GDPR 17. cikk (1) bekezdés b)-f) pontjai szerint meghatározott bármely egyéb ok fennáll (GDPR 17. cikk).

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezeléshez, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve  ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint meghatározott bármely egyéb feltétel teljesül (GDPR 18. cikk).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről is (GDPR 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog: a GDPR 20. cikk szerint meghatározott feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (GDPR 20. cikk).

A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (GDPR 22. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit (GDPR 77. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (GDPR 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait (GDPR 79. cikk).

 

9. JOGORVOSLAT, FELÜGYELETI HATÓSÁG 

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: + 36 (1) 391 1400

+36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Részletes tájékoztatás a hatóság honlapján: https://naih.hu található.

Az érintett személy jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az érintett személy továbbá bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az érintett személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

 

10. AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, KÉRELMEK BEJELENTÉSE AZ ADATKEZELŐ RÉSZÉRE

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, kérelmek közvetlenül az info@selfiegep.hu  e-mailcímre küldhetők meg.

 

11. AZ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT HATÁLYA

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2023. május 30. -án került lezárásra. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot módosítsa, jogszabályi változás esetén a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően kiegészítse vagy pontosítsa, az esetleges változásokról pedig Weboldalon keresztül mindenkor megfelelően értesíti az adatkezeléssel érintetteket. 

TEBRON 18 Bt.

Rólunk mondták
Ők is a Selfie Gép csapatát választották

Sok éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezünk, több mint 300 esküvőn, privát partyn és céges rendezvényen veszünk részt évente.