Barion Pixel

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdése szerint általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A Ptk. 6:78. § (1) bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § a) pontja szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül minden olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog vagy szolgáltatás, üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet) 4. § 10. pontja szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül minden olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezik.

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden a https://www.vasarlas.selfiegep.hu  weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használata útján a jelen ÁSZF-ben meghatározott felek, azaz a Tebron 18 Bt., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a 2.1.2 pont szerint meghatározott felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), mint távollevő felek (a továbbiakban: Felek) közötti szerződéskötést megelőző tájékoztatásra, valamint a Felek közötti szerződésre.

A Weboldal használatával elektronikus úton történő megrendelés és teljesítése a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és lépésekkel történik. A megrendelt szolgáltatást a Szolgáltató Magyarország területén nyújtja.

A Weboldal használatával a Felek elektronikus úton kötnek szerződést. A megrendelés a Szolgáltatónál elektronikusan kerül iktatásra és megőrzésre.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre, a megrendelés és visszagazolásának nyelve is magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

2. A SZERZŐDÉS

2.1. A Felek

2.1.1. A Szolgáltató

A szerződő fél, aki a Weboldalon keresztül szolgáltatást nyújt:

cégnév: Tebron 18 Bt.

cégjegyzékszám: 19-06-509955

nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

székhely: 8400 Ajka, Kele u. 10.

adószám: 26493291-2-19

statisztikai számjel: 26493291-7739-117-19

elérhetőségei:

telefonszám: +36 70 2460836

e-mail: info@selfiegep.hu

A tárhelyszolgáltató:

neve: Across Média Kft.
székhelye: 2000 Szentendre, Vörösgyűrű sétány 12.
A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: https://www.across.hu

telefonszám: +36 30 251 4039

e-mail: info@across.hu

2.1.2. A Felhasználó

A Weboldal használatával elektronikusan rendelheti meg a Szolgáltatást a cselekvőképességgel és ügyletkötési képességgel rendelkező természetes személy, valamint törvényes képviselője útján (a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli) szervezet (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldal használatához és a Szolgáltatás megrendeléséhez a Weboldalon regisztráció nem szükséges. A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott egyes szolgáltatások (pl. hírlevelek, tájékoztatás akciókról, kedvezményes megrendelési feltételek) azonban csak a Weboldal regisztrált látogatói, Felhasználói számára elérhetőek.

2.1.3. Regisztráció

A regisztrációra ingyenesen, a Belépés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráló személy a Weboldalon történő regisztrációkor (a megfelelő jelöléssel) elismeri, hogy a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta és elfogadta, és az adatai kezeléséhez hozzájárul. A regisztráció ténylegesen a Szolgáltató által küldött aktiváló e-mail útján jön létre. 

A regisztráció során megadott adatok a Weboldalon a Belépés után módosíthatók, illetve a regisztrált személy jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A regisztrált adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti az esetleg már leadott rendelésekhez kapcsolódó, kötelezően őrzendő adatok, illetve dokumentumok őrzését, nem eredményezi tehát ezen adatok törlését.

A regisztráló Felhasználó köteles a Weboldal által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik személy visszaélt. A Szolgáltatót a tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető esetleges problémákért, hibákért felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a regisztráló személy a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely - nem a Szolgáltatónak felróható okból - hozzáférhetővé válik. Elfelejtett jelszó esetén a Weboldalon új jelszó a megadott e-mail címre kérhető.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nyilvánvalóan valótlan adatok, jogszabálysértés, illetve az ÁSZF megsértése esetén a regisztrációt indokolás nélkül visszautasítsa, illetve rendszeréből törölje.

2.2. A szerződés létrejötte – Az elektronikus szerződéskötés egyes lépései

2.2.1. A Szolgáltatás

A Szolgáltató rendezvényekhez portréfotók azonnali elkészítésére alkalmas fotóautomaták, fotóboxok, fotósarkok, fotófalak, továbbá hangüzenetek rögzítésére alkalmas eszköz (audio vendégkönyv), valamint egyéb party eszközök és kellékek (a továbbiakban: Eszközök) határozott időtartamra történő bérbeadását, a rendezvényekre az Eszközök szakszerű működtetését végző személyzettel (asszisztencia) történő kitelepítését és működtetését, valamint az Eszközökkel készített felvételek, illetve kiegészítő termékek értékesítését különböző szolgáltatási csomagokban nyújtja.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás jellegéből kifolyóan a Szolgáltatás igénybevételével természetes személyek (mint érintettek) személyes adataival, képmásával, illetve hangfelvételét rögzítő felvételekkel fog rendelkezni. E személyes adatok tekintetében az adatkezelés céljait és eszközeit a Felhasználó, mint adatkezelő határozza meg, ezért az adatok megfelelő kezelésére, illetve az érintettek megfelelő tájékoztatására vonatkozóan a Felhasználót terheli felelősség. Az adatokhoz a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a Szolgáltatás nyújtása keretében a Felhasználó, mint adatkezelő által meghatározott okból és célból fér hozzá, és az adatokat kizárólag Szolgáltatás teljesítése keretében és időtartamáig kezeli.A Szolgáltatással kapcsolatos személyes adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

A Felhasználó a Weboldalon bemutatott Szolgáltatás jellemzőiről, tételeinek áráról, illetve választható speciális teljesítési feltételeiről szolgáltatási csomagonként, az adott szolgáltatási csomag nevére történő kattintással tud tájékozódni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fotózáshoz szükséges Eszközök felállításához a rendezvény helyszínén általában legalább 3x3 m szabad helyre van szükség, az Eszközhöz szükséges áramvételezési lehetőségnek 10 méteren belül találhatónak kell lennie és a party kellékek elhelyezéséhez egy 1x1,5 m asztalfelület szükséges. Az Eszköz szabadtéri rendezvény esetén is kizárólag fedett helyre telepíthető. Az Eszköz megfelelő és biztonságos áramellátását saját költségén a Felhasználó köteles biztosítani.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatási csomagok a Felhasználónál esetleg meghatározott további speciális technikai előfeltételek meglétét igényelhetik (pl. az Eszköz hely- illetve elektromos áram felvételi igénye okán), így köteles a Szolgáltatásról mindenkor a szolgáltatási csomag leírásából, valamint a Weboldalon elérhető egyéb információk (GYIK) alapján előzetesen körültekintően és alaposan tájékozódni, további kérdése esetén a Weboldal Kapcsolat gombjára kattintva a Szolgáltatóval közvetlenül kapcsolatba léphet, kiegészítő tájékoztatást kérhet.

A Weboldalon feltüntetett árak (a szolgáltatási csomag tételeiként meghatározott) egységárak, forintban (HUF) értendők, és ahol az külön feltüntetésre nem kerül, tartalmazzák a hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót. A szolgáltatási csomag az Eszközök, illetve a kezelő személyzetnek a rendezvény helyszínére történő juttatása, valamint a rendezvény helyszínéről a Szolgáltatóhoz történő visszaszállítása költségeit is tartalmazza. 

Ha a Felhasználó fizetési kötelezettségét a Weboldalon feltüntetettől eltérő pénznemben kívánja teljesíteni, akkor mindenképpen kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval közvetlenül az ügyfélszolgálaton keresztül, mielőtt megrendelését leadná.

A Weboldalon közzétett egységárak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe és a módosítás előtt leadott megrendelés szerinti Szolgáltatás árat nem befolyásolja. Meghatározott mennyiség feletti rendelés esetén továbbá a Szolgáltató – a Felek között létrejött külön megállapodás alapján - a Weboldalon feltüntetett árhoz képest engedményt, illetve egyedi, speciális feltételeket is alkalmazhat.

Bár a Szolgáltató mindent megtesz ennek elkerülése céljából, alapvetően technikai hiba miatt előfordulhat, hogy nyilvánvalóan hibás ár (pl. 0 Ft) jelenik meg a Weboldalon. A megrendelést a Szolgáltatónak a nyilvánvalóan hibás áron nem áll módjában elfogadni, vagyis a nyilvánvalóan hibás áron történő megrendelés esetén nem jön létre a szerződés a Felek között, még akkor sem, ha a Szolgáltató rendszere az ilyen megrendelés beérkezését automatikusan visszaigazolja. A nyilvánvalóan hibás áron történő megrendelés esetén a Szolgáltató – ügyfélszolgálata útján - felhívja a Felhasználó figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést.

A megrendelt Szolgáltatásról, valamint a Szolgáltatás teljesítésének a Felhasználónál szükséges pontos technikai előfeltételeiről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatja a Felhasználót.

A Weboldalon a Szolgáltatás adatainál feltüntetésre kerül, ha esetleg a Szolgáltatás időlegesen nem elérhető. Ebben az esetben a szolgáltatás későbbi elérhetőségével kapcsolatban e-mailben és/vagy telefonon az ügyfélszolgálatnál további tájékoztatás igényelhető.

2.2.2. A megrendelés technikai lépései

A Szolgáltatás megrendelését a Felhasználó a Weboldalon a szolgáltatási csomag nevére kattintva az Időpontfoglalás táblázatban a megfelelő időpont kiválasztásával tudja megkezdeni. Ezt követően szükséges a Szolgáltatás további feltételeinek (foglalás időtartama, helyszín, képformátum, hátterek, fotóalbum, retro phone) kiválasztása a táblázatok megfelelő kitöltésével.

Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Weboldalon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával is folytatható.

A Megrendeléshez a Felhasználónak a következő űrlapot is ki kell töltenie:

- a Felhasználó neve/cégneve, címe/székhelye, adószáma,

- számlázási adatok (amennyiben azok a fentiektől eltérnek),

- a kapcsolattartó neve, e-mailcíme, telefonszáma,

- a Felhasználó nyilatkozata arról, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja, 

- a Felhasználó nyilatkozata arról, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja,

- a Felhasználó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után

-a Felhasználó kifejezett nyilatkozata a megrendelésére vonatkozóan (a „Megrendelem” gomb alkalmazásával).

A Felhasználónak a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, módosítására.

Mindenkor a Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja és jogosult a Felhasználó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő kárát, illetve költségét a Felhasználóra hárítani. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a szolgáltatói visszaigazolások kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül e-mail-ben visszaigazolja. A visszaigazolás a megrendelés részleteit is tartalmazza, azonban ez még nem jelenti a megrendelés elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy megrendelése megérkezett a Szolgáltatóhoz.

A Szolgáltató a megrendelést külön elfogadást tartalmazó e-mail útján igazolja vissza. Amennyiben a Felhasználó a megrendelés elfogadásáról – feltehetőleg technikai probléma miatt - legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül nem kap visszaigazoló e-mailt, akkor az ügyfélszolgálaton keresztül mindenképpen szükséges felvennie a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendelések elfogadását indokolás nélkül elutasítsa. (Ezen jog fenntartásának oka a nem megfelelően megadott megrendelési adatokból, korábbi megrendeléssel kapcsolatos Felhasználói mulasztásból, illetve szerződésszegésből származó negatív tapasztalat lehet.)

2.2.3. A szerződés létrejötte

A Felhasználó és a Szolgáltató között a szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolással jön létre.

Ha és amennyiben a Felhasználó a visszaigazoló e-mail-ben rögzített bármely adat tekintetében hibát észlel, úgy azt a visszaigazoló e-mail megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül írásban jeleznie kell a Szolgáltató felé. Amennyiben nem jelzi a hibát a Felhasználó, úgy a megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmát a Szolgáltató a Felhasználó által elfogadottnak tekinti.

A megrendelés elfogadásának visszaigazolásával a távollevő felek között elektronikus úton jön létre a) Eszköz bérletére vonatkozó határozott idejű bérleti, b) a rendezvényen fotószolgáltatás nyújtására vonatkozóan szolgáltatási, c) az értékesítésre kerülő felvételek, egyéb termékek tekintetében az adásvételi szerződés, amelyre a jelen ÁSZF, valamint az ÁSZF-ben és a Bevezető rendelkezésekben felsorolt jogszabályokban foglaltak irányadók.

Az Eszközök tulajdonjogát a Felhasználó nem szerzi meg, azokat a Felhasználó a bérlet időtartamának lejártával a Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, sértetlenül és hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles. A felvételek, egyéb termékek tulajdonjoga kizárólag a vételár hiánytalan megfizetése esetén száll át a Felhasználóra.

2.2.4. Fizetés

A megrendelésről a Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően számlát állít ki, amit elektronikus úton küld el a Felhasználónak. A fizetést teljesíteni mindenkor abban a pénznemben kell, amelyet a megrendelés visszaigazolás és a számla tartalmaz.

2.2.4.1 Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, licencazonosító: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetés választása esetén a Megrendelés elküldését követően a Felhasználót a rendszer átirányítja a pénzügyi szolgáltató bankkártyás fizetésre alkalmazott felületére és a Felhasználó a fizetéshez alkalmazott felületre történő átirányítást követően, a pénzügyi szolgáltató általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően köteles megadni a fizetéshez szükséges, ott meghatározott banki adatokat, valamint teljesíteni a fizetést. Sikeres fizetés esetén a rendszer a Felhasználót visszairányítja a Weboldalra.

2.2.4.2 Banki átutalás (előre utalás)

A Weboldalon kifejezetten jelzett, illetve a Felek által előzetesen egyeztetett esetekben a megrendelt Szolgáltatás árát a Felhasználó banki átutalással is kifizetheti. A Szolgáltatónak a banki átutaláshoz szükséges adatait a Szolgáltató által kiállított számla tartalmazza. Az átutalással kapcsolatos banki költségek a Felhasználót terhelik. Az utalás során a közlemény rovatban a megrendelés visszaigazolás és a Szolgáltató által kiállított (előlegbekérő) számla azonosító számát kell feltüntetni.

2.2.5. Teljesítés

A Szolgáltató részéről teljesítésre az ár hiánytalan megfizetését követően kerül sor.

2.2.5.1 Eszköz bérbeadás

Amennyiben a Felhasználó kizárólag Eszközt bérel (pl. audio vendégkönyv szolgáltatás - Retro Phone bérbeadása), az Eszközt a Szolgáltató futárszolgálat útján juttatja el a Felhasználó részére. Az Eszköz átvétele megtörténik a Felhasználó által akkor, amikor az adott Eszközt a futártól átveszi és az átadás-átvételt igazoló okiratot a Felhasználó aláírja. Az Eszközzel kapcsolatos kárveszély az átvétellel a Felhasználóra száll át.

Az Eszköz összeállítására/installálására vonatkozó és használati útmutatót a csomagolás tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó a csomagoláson bármilyen sérülést észlel az Eszköz átvételekor, úgy a futártól kell – a sérülést igazoló – jegyzőkönyv felvételét kérnie. Amennyiben átvételkor láthatóan sérült vagy hiányos a csomagolás, vagy ha a Felhasználó az útmutató hiányát észleli, azt a Felhasználónak a Szolgáltató részére (is) haladéktalanul jeleznie kell (az ügyfélszolgálaton keresztül) e-mailben vagy telefonon.

Amennyiben az átvételkor jegyzőkönyv felvételét a Felhasználó nem kéri, úgy az átvétellel a csomag a megrendelésben foglaltaknak megfelelőnek tekintendő.

Amennyiben az Eszköz kézbesítése a Felhasználó hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést küld a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a Szolgáltató (az ügyfélszolgálaton keresztül) felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot és megkíséreli a csomag ismételt kiszállítását. Ilyen esetben az összes szállítási költség (tehát az esetleges visszaszállítás, illetve az ismételt kiszállítás költsége is) a Felhasználót terheli.

A Felhasználó az Eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően, az Eszköz használati útmutatójának megfelelően installálhatja és használhatja, azon semmilyen különösen állagsérelemmel járó módosítást, átalakítást nem végezhet. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eszközt 12 (tizenkét) éven aluli kiskorú kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett használhatja olyan módon, hogy az Eszközt a nagykorú személy kezeli. A Felhasználó kötelessége és kizárólagos felelőssége, hogy az Eszköz használatával kapcsolatban a rendezvény valamennyi résztvevője, illetve a helyszínen jelen lévő minden személy részére a megfelelő előzetes tájékoztatást megadja, és a bérlet teljes időtartama alatt felügyelje az Eszköz rendeltetésszerű és megfelelő használatát. A Felhasználó az Eszközt harmadik személy részére albérletbe, használatba nem adhatja. A Felhasználó felel mindazon sérülésért, kárért, ami az Eszközben, illetve az Eszköz használata által azért keletkezik, mert a jelen rendelkezést nem vagy nem teljes körűen tartja be.

Az Eszköz visszaszállítása a Szolgáltató részére ugyancsak futárszolgálat igénybevételével történik. A Felhasználó köteles a visszaszállításra előzetesen megadott időpontban az Eszközt eredeti és megfelelő csomagolásában a futárszolgálat részére átadni.

Amennyiben az Eszköz a Felhasználónak felróható okból nem érkezik vissza a Szolgáltatóhoz a Szolgáltató által meghatározott határidőben, úgy a Felhasználó a késedelembe esés napjától naponta 20.000 Ft kötbért köteles a késedelem teljes időtartamára megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben az Eszköznek a Szolgáltatóhoz történő visszaszállítására határidőben azért nem kerül sor, mert a Felhasználó az Eszközt a Szolgáltató által szervezett futárszolgálat részére az előre egyeztetett időpontban nem vagy nem megfelelően adja át, és ezért a futárszolgálat azt a Szolgáltatóhoz visszaszállítani nem tudja, a Felhasználó a kötbéren felül köteles a Szolgáltatónak ezáltal felmerült minden további költségét (ideértve különösen: az ismételt futárszolgálat rendelést) is megtéríteni.

2.2.5.2. Eszköz bérbeadás asszisztenciával

Amennyiben Eszköz bérbeadása a Szolgáltató által biztosított személyes asszisztenciával történik, a Felhasználó köteles biztosítani a Szolgáltató által biztosított szakember bejutását a rendezvény helyszínére és jelenlétét a rendezvény helyszínén a rendezvény teljes időtartama alatt.

Az Eszközt ebben az esetben a rendezvény helyszínén kizárólag a Szolgáltató által megbízott szakember installálhatja és kezelheti. A Felhasználó köteles a szakember által az Eszköz használatával kapcsolatban adott útmutatásokat a rendezvény valamennyi résztvevőjével, illetve ott jelenlévő személyekkel betartatni. A Felhasználó felel mindazon sérülésért, kárért, ami az Eszközben, illetve az Eszköz használata által azért keletkezik, mert a jelen rendelkezést nem vagy nem teljes körűen tartja be.

Az Eszköz tekintetében a rendezvényen esetlegesen bekövetkező kárról a Szolgáltató a Szolgáltató által megbízott szakember útján jegyzőkönyvet vesz fel. A Felhasználó a jegyzőkönyv felvételében közreműködni köteles.

2.2.5.3 Adásvétel

A Szolgáltató a Felhasználó részére a rendezvényen készített felvételeket, illetve az elkészült felvételekkel kapcsolatban a szolgáltatási csomag szerint meghatározott egyéb termékeket (pl. fotóalbum) értékesít.

A felvételeket a Szolgáltató – a szolgáltatási csomag leírásában meghatározott módon - a rendezvényt követően összesítve is a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, illetve elektronikusan elérhetővé teszi. A Szolgáltató a felvételeket elektronikusan legfeljebb a rendezvényt követő 30 napig őrzi, ezt követően a felvételeket véglegesen törli, helyreállíthatatlanul megsemmisíti.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendezvényen készült felvételek, kifejezetten nem előre gyártott áruk, amelyet a Felhasználó kérésére állítottak elő, és egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

A megrendelt egyéb termékeket a Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés szerinti napon a szolgáltatási csomag részeként, az ott meghatározott szállítási móddal juttatja el a Felhasználó részére.  

2.2.5.4 Alvállalkozó

A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítéséhez (különösen a 2.2.5.2 pontban foglalt esetben) alvállalkozó, egyéb közreműködő igénybevételére a Felhasználó előzetes értesítése, külön engedélye nélkül jogosult.

2.2.6. Tájékoztató a fogyasztó elállási, felmondási jogáról

A 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján, ha a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, azaz fogyasztó (a jelen pontban a továbbiakban: Fogyasztó), akkor a szerződéstől egyoldalú, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, - ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően - a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 13. §, illetve 19. § szerint a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a szerződéskötést követő 14 (tizennégy) nap lejárta előtt kezdje meg, köteles a Szolgáltatóval kifejezetten közölni. Ebben az esetben a Fogyasztónak nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja elállási jogát.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen az a) és a c) pontban meghatározottak esetén:  

„a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést”,

„c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”.

A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén aa) az árunak, ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak, ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától, illetve b) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási, illetve felmondási jogával élni kíván, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére

postai úton: 8400 Ajka, Kele u. 10. sz. alatti címre, vagy

elektronikus úton küldött levél útján: info@selfiegep.hu.

A nyilatkozat mintáját a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Vita esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási, illetve felmondási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási, illetve felmondási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, megszüntetésre, szerződése továbbra is hatályban marad.

Postai úton történő visszaküldés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítása szempontjából. A Fogyasztónak a nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállás, illetve felmondás esetén a Fogyasztó köteles a rendelkezésére bocsátott árut, bérbeadott Eszközt megfelelő módon és csomagolásban a 8400 Ajka, Kele u. 10. sz. alatti címre késedelem nélkül, de legkésőbb nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni.

Elállás, illetve felmondás esetén az árunak, Eszköznek a Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött áru vagy Eszköz esetében a Szolgáltató költségei térítésére jogosult. A visszaküldés költségén kívül az elállás/felmondás kapcsán a Fogyasztót más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített ellenértéket, kivéve az áru, vagy Eszköz visszaküldésének költségét, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb vagy szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta az árut, illetve az Eszközt, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a Szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített Szolgáltatásért járó összeget. A Szolgáltató a Fogyasztó ellenszolgáltatásának csak azon részét téríti vissza, amely meghaladja az általa nyújtott Szolgáltatás ellenértékét.

A Fogyasztó az áru, illetve bérbeadott Eszköz jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Szolgáltató a Fogyasztónak a fizetéskor megadott, egyéb esetekben a Fogyasztó által a visszatérítéshez megadott bankszámlára utalja vissza a visszajáró összeget. Készpénz visszafizetésére lehetőség nincs.

Amennyiben a Fogyasztónak kérdése van az elállási/felmondási jogra vonatkozóan, a Szolgáltatóhoz fordulhat az ügyfélszolgálaton keresztül az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@selfiegep.hu

Telefon: +36 70 2460836

Postacím: 8400 Ajka, Kele u. 10.

2.2.7. Szavatosság

A Felhasználó (a Ptk. 6:159 § - 6:170 § rendelkezései szerint) a Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt, termékértékesítés esetén pedig termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellék- és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan azonban nem érvényesíthető.

2.2.7.1. Kellékszavatossági igény

A Felhasználó köteles a teljesítés hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. 

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a teljesítést a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

A Felhasználó - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat.

2.2.7.2.Termékszavatossági igény

Ingó dolog (termék) akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó a hibás termék kicserélését kérheti, vagy kérheti a termék árának és általa megfizetett szállítási költségnek (ide nem értve a hibás termék visszaküldésének költségét) megtérítését.

A Felhasználó a hibás terméket nem köteles átvenni, illetőleg a hibát a felfedezését követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a Szolgáltató részére az ügyfélszolgálaton keresztül jelezni. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felel.

Hiba felfedezése esetén a Felhasználónak minél előbb kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval a probléma megoldása érdekében. Utánvéttel visszaküldött csomag, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött csomag esetében a Szolgáltató költségei megtérítésére jogosult.

A termék visszaérkezését követően dokumentálásra kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A jogszerűen érvényesített, megalapozott szavatossági igény esetén a Szolgáltató a Felhasználó választása szerint a terméket kicseréli, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a megadott bankszámlaszámra visszatéríti árát és a szállítási költséget.

3. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Felhasználó részéről panasz merül fel, úgy a reklamációval kapcsolatban a Szolgáltató az 5.1 pontban meghatározottak szerint az ügyfélszolgálata útján áll rendelkezésre.

Ha a szóban közölt panasz jellegéből adódóan a panasz azonnali orvoslására lehetőség nincs, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A felvett jegyzőkönyvet 5 (öt) évig, a panaszra adott érdemi válasszal együtt megőrzi. A Szolgáltató a jegyzőkönyv alapján az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató az írásban érkezett panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokairól írásban tájékoztatja a Felhasználót.

A Szolgáltató mind az írásban közölt, mind a szóban közölt és jegyzőkönyvezett panaszt azonosító számmal látja el a panasz könnyebb visszakereshetősége érdekében. A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

4. VITÁS ÜGYEK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen fennálló vita egyeztetések, tárgyalások útján nem rendeződik, a Felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a Felhasználó számára:

4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A Felhasználó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

4.2 Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

A bírósági eljárást megelőző fogyasztói vitarendezés eszköze a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek előtti eljárás. Ennek célja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A vállalkozást az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116)

Telefonszáma: +36 88 814121

Fax száma: + 36 88 412150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: https://bekeltetesveszprem.hu

A Békéltető Testület eljárásának megindítására szolgáló kérelem a https://bekeltetesveszprem.hu/index.php/eljaras-menete/ linken érhető el.

További információk a https://www.bekeltetes.hu linken találhatók.

4.3 Online vitarendezési platform (ODR)

Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online adásvételi, szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából rendelkezésre áll az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési platform. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/odr linken elérhető. E vitarendezési platform igénybevétele esetén a Szolgáltató e-mailcíme: info@selfiegep.hu.

4.4 Bírósági eljárás kezdeményezése

A Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. Kapcsolat, ügyfélszolgálat

A Szolgáltató ügyfélszolgálata útján a következő elérhetőségekkel áll a Felhasználó rendelkezésére:

Tebron 18 Bt. ügyfélszolgálat

E-mail: info@selfiegep.hu

Telefon: +36 702460836 / +36 205733332

Az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségének ideje: munkanapokon 09:00 – 17:00 óráig.

Az ügyfélszolgálat postacíme:

Tebron 18 Bt.

8400 Ajka, Kele u. 10.

5.2. Adatkezelés

A Szolgáltató az elektronikus megrendelés adatait elektronikusan tárolja. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

5.3. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal, a Weboldal az adott weboldalak tekintetében tehát csupán a weboldal elérhetőségéről tájékoztat. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a harmadik felek által működtetett weboldalak használata során az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztatók rendelkezései irányadóak.

5.4. Kereskedelmi név, márkanév, védjegy-, formatervezési mintaoltalom

A „selfiegép” megjelölés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 229598 lajstromszám alatt lajstromozott védjegy, amelynek használatára, illetve használatának engedélyezésére kizárólagosan a Szolgáltató jogosult.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Weboldalon feltüntetett kereskedelmi nevek, márkanevek, védjegyek, illetve formatervezési minták kereskedelmi forgalomban történő használatát csak a kereskedelmi név, márkanév, védjegy, illetve a formatervezési minta jogosultja engedélyezheti.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó, a képernyőn történő időleges megjelenítésen, illetve az ideiglenes többszörözésen, valamint magáncélú másolatkészítésen túl a kereskedelmi név, márkanév, védjegy, formatervezési minta az oltalom jogosultjának előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem használható vagy hasznosítható. A kereskedelmi név, márkanév, védjegy, formatervezési minta jogszerűtlen felhasználása vagy azokhoz hasonló, azzal összetéveszthető megjelölés, minta használata iparjogvédelmi, polgári, illetve büntető jogi következményeket vonhat maga után.

5.5. Szerzői jogok

A Weboldal tartalma, ideértve különösen a Weboldalon megjelenő képek, fotók, illusztrációk, műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, adatok, információk, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználásukra és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltatóval kötött szerződés, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül – a magáncélú tárolás esetét kivéve - tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni.

5.6. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról a Weboldalon keresztül nyújt tájékoztatást. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon a módosítást kifejezetten elfogadja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Felhasználó kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen technikai változtatást vagy a felhasználói élmény javítását célzó módosítást hajtson végre a Weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül, illetve, hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.

5.7 Az ÁSZF hatályba lépése

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2023. év április 01. napja.

Tebron 18 Bt.

Rólunk mondták
Ők is a Selfie Gép csapatát választották

Sok éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezünk, több mint 300 esküvőn, privát partyn és céges rendezvényen veszünk részt évente.

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.selfiegep.hu honlapot - a továbbiakban: Honlap - látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a www.selfiegep.hu honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.